Python & MySQL

Fortsättning på det tidigare inlägget om Python & SNMP, tänkte komplettera med att spara ner resultatet till en databas istället för att endast skriva ut till terminalen.

Först installerar vi MySQL via “sudo apt-get install mysql” och python-plugin:et “python-mysqldb”.

Databasen vi vill sätta upp ser ut enligt följande:

database

När installationen är klar logga in med användaren du skapade:

mysql -h localhost -u root -p

Vi skapar sedan databasen my_network:

CREATE DATABASE my_network;

Och sedan tabellerna unit & interface:

USE my_network;


CREATE TABLE unit

(

id int unsigned NOT NULL auto_increment,

ip_address VARCHAR(16),

name VARCHAR(40),

model VARCHAR(40),

PRIMARY KEY (id),

UNIQUE (ip_address)

);

CREATE TABLE interface

(

id int unsigned NOT NULL auto_increment,

unit_id int unsigned NOT NULL,

name VARCHAR(40),

mac_address VARCHAR(40),

ip_address VARCHAR(16),

mask VARCHAR(16),

PRIMARY KEY (id)

);

Vilket ger följande resultat:

mysql> SHOW TABLES;

+----------------------+

| Tables_in_my_network |

+----------------------+

| interface            |

| unit                 |

+----------------------+

2 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE unit;

+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

| Field      | Type             | Null | Key | Default | Extra          |

+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

| id         | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |

| ip_address | varchar(16)      | YES  | UNI | NULL    |                |

| name       | varchar(40)      | YES  |     | NULL    |                |

| model      | varchar(40)      | YES  |     | NULL    |                |

+------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

4 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE interface;

+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

| Field       | Type             | Null | Key | Default | Extra          |

+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

| id          | int(10) unsigned | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |

| unit_id     | int(10) unsigned | NO   | MUL | NULL    |                |

| name        | varchar(40)      | YES  |     | NULL    |                |

| mac_address | varchar(40)      | YES  |     | NULL    |                |

| ip_address  | varchar(16)      | YES  |     | NULL    |                |

| mask        | varchar(16)      | YES  |     | NULL    |                |

+-------------+------------------+------+-----+---------+----------------+

6 rows in set (0.00 sec)

Vi kompletterar sedan koden med fetmarkerad text:

 

#!/usr/bin/env python
#Python
import netsnmp
import ipaddr
import sys
import subprocess
import MySQLdb
import prettytable
from prettytable import PrettyTable
 
checkarg = sys.argv[1:]
#Database
conn = MySQLdb.connect("localhost", "root", "netadm01", "my_network")
cursor = conn.cursor()
 
#Checks arguments and saves to variables
if len(checkarg) == 2:
  cCommunity = checkarg[0]
  cIP = checkarg[1]
  print cCommunity, cIP
  if isinstance(cCommunity, str):
    try:
      #Checks for valid IPv4-address
      ccIP = ipaddr.IPv4Address(cIP)
     
      try:
        #Modelname
        #Gets the Model-ID, returns numeric
        cModelInt = subprocess.Popen([r"snmpwalk","-v2c","-Oqv","-c",cCommunity,cIP,"sysObjectID"],stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0]
        cModelSplit = cModelInt.split("::")
        cModelSplit = cModelSplit[1].rstrip()
 
        #Translate numeric Model-ID to string
        cModel = subprocess.Popen([r"snmptranslate","-m","CISCO-PRODUCTS-MIB","-IR",cModelSplit],stdout=subprocess.PIPE).communicate()[0]
        cModel = cModel.split("::")  
            
        #Name
        oid = netsnmp.Varbind('sysName.0')
        cName = netsnmp.snmpget(oid, Version = 2, DestHost = cIP, Community = cCommunity)
 
        #Description
        oid = netsnmp.Varbind('sysDescr.0')
        cDesc = netsnmp.snmpget(oid, Version = 2, DestHost = cIP, Community = cCommunity)       
 
        #Output
        print ""
        print "Device info:"
        print ""        
        print "Host:", ccIP
        print "Model:", cModel[1].rstrip()
        print "Name:", cName[0]
        print cDesc[0]
        print ""
 
        try:
          
          cursor.execute("INSERT INTO unit(ip_address,name,model) VALUES(%s,%s,%s)", (ccIP,cName[0],cModel[1].rstrip()))
          conn.commit()
          cID = cursor.lastrowid
          print "Highest ID:",cID
 
        except:
          cursor.execute("SELECT id FROM unit WHERE ip_address=%s", (ccIP))
          dbexists = cursor.fetchone()[0]
          if cursor.rowcount > 0:
            print ccIP, " Already exists in the database, cleaning up. ID: ", dbexists
            try:
              cursor.execute("DELETE FROM unit WHERE unit.id=%s", (dbexists))
              conn.commit()
              cursor.execute("DELETE FROM interface WHERE interface.unit_id=%s", (dbexists))
              conn.commit()
 
              try:
                cursor.execute("INSERT INTO unit(ip_address,name,model) VALUES(%s,%s,%s)", (ccIP,cName[0],cModel[1].rstrip()))
                conn.commit()
                cID = cursor.lastrowid
                print "Highest ID:",cID
              except:
                print "Unable to insert data"
            except:
              
              print "Delete failed"
              pass
              
 
        x = PrettyTable(["Interface", "IP", "Subnet", "MAC"])
        x.align["Interface"] = "l"
        x.align["IP"] = "l"
        x.align["Subnet"] = "l"
        
        #Index of all the interfaces
        oid = netsnmp.Varbind("ifIndex")
        cIndex = netsnmp.snmpwalk(oid, Version = 2, DestHost = cIP, Community = cCommunity)
                
        #Index of all the interfaces with IP
        oid = netsnmp.Varbind("ipAdEntIfIndex")
        cIndexIP = netsnmp.snmpwalk(oid, Version = 2, DestHost = cIP, Community = cCommunity)
                
        #IP-Adress list
        oid = netsnmp.Varbind("ipAdEntAddr")  
        ipAdd = netsnmp.snmpwalk(oid, Version = 2, DestHost = cIP, Community = cCommunity)
        
        #MAC for all interfaces
        oid = netsnmp.Varbind("ifPhysAddress")
        cMAC = netsnmp.snmpwalk(oid, Version = 2, DestHost = cIP, Community = cCommunity)
        
        #Subnetmask for all IP interfaces
        oid = netsnmp.Varbind("ipAdEntNetMask")
        cNetmask = netsnmp.snmpwalk(oid, Version = 2, DestHost = cIP, Community = cCommunity)
        
        looped = 0
                
        #Prints out interface-details
        for i in cIndex:
        
          #Name of every interface
          oid = netsnmp.Varbind("ifDescr."+i)
          cIntName = netsnmp.snmpget(oid, Version = 2, DestHost = cIP, Community = cCommunity)
          
          try:
            #Matches interface-list with interface+IP-list   
            IPindex = cIndexIP.index(i)
            
            try:
            
              #Hex to readable
              mac = cMAC[looped]
              mac = ":".join( [ '%x'%(ord(c)) for c in mac ] )
              
              #Prints row
              x.add_row([cIntName[0], ipAdd[IPindex], cNetmask[IPindex], mac])
              cursor.execute("INSERT INTO interface(unit_id,name,ip_address,mask,mac_address) VALUES(%s,%s,%s,%s,%s)", (cID,cIntName[0],ipAdd[IPindex],cNetmask[IPindex],mac))
              conn.commit()
 
            except:
              pass
 
            looped += 1
    
          except:
 
            try:
              #Hex to readable
              mac = cMAC[looped]
              mac = ":".join( [ '%x'%(ord(c)) for c in mac ] )
              #Prints row w/o IP
              x.add_row([cIntName[0], '', '', mac])
              cursor.execute("INSERT INTO interface(unit_id,name,mac_address) VALUES(%s,%s,%s)", (cID,cIntName[0],mac))
              conn.commit()
            except:
                    
              #Prints row w/o MAC & IP
              x.add_row([cIntName[0], '', '', ''])
              cursor.execute("INSERT INTO interface(unit_id,name) VALUES(%s,%s)", (cID,cIntName[0]))
              conn.commit()
            looped += 1
        print x
        #Close database
        cursor.close()
        conn.close()
 
        try:
          foutput = x.get_string()
          f = open(cIP, "w")
          f.write("Device info: " + cIP + "\nCommunity: " + cCommunity + "\n")
          f.write("\nHost: " + cIP)
          f.write("\nModel: " + cModel[1].rstrip())
          f.write("\nName:" + cName[0])
          f.write("\n" + cDesc[0])
          f.write("\n" + foutput + "\n")
          # f.writelines(x)
        except:
          print "Failed to write file"    
        finally:
          f.close()
      except:
        print "SNMP-polling failed"
        print x
    except:
      print "Invalid IP given:", cIP
  else:
    print "Invalid Community given (must be string)"
else:
  print "Error - you must set both Community and IP (ex ./3a.py public localhost):"

Exempel på output:

Device info: 192.168.152.9
Community: public

Host: 192.168.152.9
Model: catalyst355024
Name:3550-1
Cisco Internetwork Operating System Software 
IOS (tm) C3550 Software (C3550-I5Q3L2-M), Version 12.1(22)EA1a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 20-Aug-04 00:44 by yenanh
+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+
| Interface     | IP       | Subnet     |    MAC    |
+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+
| FastEthernet0/1  | 192.168.152.2 | 255.255.255.252 | 0:a:b7:9c:93:80 |
| FastEthernet0/2  |        |         | 0:a:b7:9c:93:82 |
| FastEthernet0/3  |        |         | 0:a:b7:9c:93:83 |
| FastEthernet0/4  |        |         | 0:a:b7:9c:93:84 |
| FastEthernet0/5  |        |         | 0:a:b7:9c:93:85 |
| FastEthernet0/6  |        |         | 0:a:b7:9c:93:86 |
| FastEthernet0/7  |        |         | 0:a:b7:9c:93:87 |
| FastEthernet0/8  |        |         | 0:a:b7:9c:93:88 |
| FastEthernet0/9  |        |         | 0:a:b7:9c:93:89 |
| FastEthernet0/10  |        |         | 0:a:b7:9c:93:8a |
| FastEthernet0/11  |        |         | 0:a:b7:9c:93:8b |
| FastEthernet0/12  |        |         | 0:a:b7:9c:93:8c |
| FastEthernet0/13  |        |         | 0:a:b7:9c:93:8d |
| FastEthernet0/14  |        |         | 0:a:b7:9c:93:8e |
| FastEthernet0/15  |        |         | 0:a:b7:9c:93:8f |
| FastEthernet0/16  |        |         | 0:a:b7:9c:93:90 |
| FastEthernet0/17  |        |         | 0:a:b7:9c:93:91 |
| FastEthernet0/18  |        |         | 0:a:b7:9c:93:92 |
| FastEthernet0/19  |        |         | 0:a:b7:9c:93:93 |
| FastEthernet0/20  |        |         | 0:a:b7:9c:93:94 |
| FastEthernet0/21  |        |         | 0:a:b7:9c:93:95 |
| FastEthernet0/22  |        |         | 0:a:b7:9c:93:96 |
| FastEthernet0/23  |        |         | 0:a:b7:9c:93:97 |
| FastEthernet0/24  | 192.168.152.5 | 255.255.255.252 | 0:a:b7:9c:93:80 |
| GigabitEthernet0/1 |        |         | 0:a:b7:9c:93:99 |
| GigabitEthernet0/2 |        |         | 0:a:b7:9c:93:9a |
| Null0       |        |         |         |
| Vlan1       |        |         | 0:a:b7:9c:93:80 |
| Vlan2       | 192.168.152.9 | 255.255.255.248 | 0:a:b7:9c:93:80 |
| Vlan10       | 192.168.152.17 | 255.255.255.240 | 0:a:b7:9c:93:80 |
| Vlan12       | 192.168.152.97 | 255.255.255.224 | 0:a:b7:9c:93:80 |
| Vlan15       | 192.168.152.65 | 255.255.255.224 | 0:a:b7:9c:93:80 |
| Vlan20       | 192.168.152.49 | 255.255.255.240 | 0:a:b7:9c:93:80 |
| Vlan25       | 192.168.152.33 | 255.255.255.240 | 0:a:b7:9c:93:80 |
| Vlan153      | 192.168.153.1 | 255.255.255.0  | 0:a:b7:9c:93:80 |
+--------------------+----------------+-----------------+-----------------+

Ska försöka hitta tillbaka till Cisco snart men eventuellt kommer det några kortare inlägg om Cacti/Nagios & EEM här framöver först. Fullt upp i jobbsökandet dessutom, den 18-19:e mars ska jag till Oslo för lite intervjuer som verkar riktigt spännande! 🙂